மூடு

அறிவிப்புகள்

வடிகட்டி:
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

தாட்கோ நிலம் கொள்முதல் செய்திகள்-30-11-2022

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 03/02/2023

தாட்கோ நிலம் கொள்முதல் செய்திகள்-30-11-2022 தாட்கோ நிலம் கொள்முதல் செய்திகள்(67KB)PDF

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

சமூக நல நகராட்சி பெண்கள் எச்.ஆர். பள்ளிச் செய்திகள் & புகைப்படங்கள்-30-11-2022

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 03/02/2023

சமூக நல நகராட்சி பெண்கள் எச்.ஆர். பள்ளிச் செய்திகள் & புகைப்படங்கள்-30-11-2022 சமூக நல நகராட்சி பெண்கள் எச்.ஆர். பள்ளிச் செய்திகள்(74KB)PDF

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

TNSTC பயிற்சி பத்திரிக்கை செய்திகள்-30-11-2022

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 03/02/2023

TNSTC பயிற்சி பத்திரிக்கை செய்திகள்-30-11-2022 TNSTC பயிற்சி பத்திரிக்கை செய்திகள்(94KB)PDF

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

விளையாட்டு நபர் சிறப்பு ஸ்காலர்ஷிப் செய்திகள்-29-11-2022

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 03/02/2023

விளையாட்டு நபர் சிறப்பு ஸ்காலர்ஷிப் செய்திகள்-29-11-2022 விளையாட்டு நபர் சிறப்பு ஸ்காலர்ஷிப்(65KB)PDF

மேலும் பல