மூடு

ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் பஞ்சாயத்து ராஜ் – 15 வது மத்திய நிதிக்குழு மான்ய திட்டம் நிர்வாக அனுமதி 2021-2022

 

வட்டார ஊராட்சி
வ.எண். ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் 2021-22
1 கீழையூர் (PDF 1.5 MB) 
2 திருமருகல்
வேதாரண்யம்
(PDF 1.7 MB) 
3 நாகப்பட்டினம்
கீழ்வேளூர்
தலையாறு
(PDF 1.5 MB) 

 

4 கீழையூர்  திருமருகல் (PDF 1.6 MB) 
5 நாகப்பட்டினம்
கீழ்வேளூர்
தலையாறு
திருமருகல்
கீழையூர்
வேதாரண்யம்
(PDF 1.4MB)
6 நாகப்பட்டினம்
கீழ்வேளூர்
கீழையூர்
திருமருகல்
(PDF 1.7MB)

 

7 நாகப்பட்டினம்
கீழ்வேளூர்
கீழையூர்
திருமருகல்
தலையாறு
(PDF 1.8MB)
8 தலையாறு
வேதாரண்யம்
(PDF 1.9MB)
9 கீழையூர் (PDF 1.5MB)
10 கீழ்வேளூர் (PDF 1.6MB)
11 தலையாறு (PDF 1.4MB)
12 கீழையூர் கீழ்வேளூர் திருமருகல் தலைநாயர்  வேதாரண்யம் (PDF 1.7MB)

 

கிராம ஊராட்சி
வ.எண். ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் 2021-22
1 வடகரை (PDF 1.8MB) 
2 ஐவநல்லூர் (PDF 1.4 MB)   
3 ஆயகாரன்புலம் (PDF 1.9MB)  
4 பனங்குடி (PDF 1.7MB)  
5 தேத்தாகுடி (தெற்கு) (PDF 1.5MB)  
6 எறையங்குடி (PDF 1.7MB)  
7 விழுந்தமாவடி (PDF 1.6MB)  
8 சின்னதும்பூர் (PDF 1.3MB)  
9 திருக்குவளை (PDF 1.9MB)  
10 சோழவிதிஹாபுரம் (PDF 1.5MB)  
11 மஞ்சக்கொல்லை (PDF 1.7MB)  
12 கருப்பம்புலம் (PDF 1.5MB)  
13 வடக்கு பொய்கைநல்லூர் (PDF 1.8MB)  
14 ஆழியூர் (PDF 1.6MB)  
15 கீழப்பிடாகை (PDF 1.3MB)  
16 வலக்கரை (PDF 1.4MB)  
17 விர்குடி (PDF 1.9MB)  
18 பெரியகுத்தகை (PDF 1.6MB)  
19 பெருங்கடம்பனூர் (PDF 1.5MB)  
20 கொங்கராயநல்லூர் (PDF 1.4MB)