மூடு

மின்னஞ்சல்

முக்கிய அலுவலர்கள்
அலுவலர் மின்னஞ்சல் முகவரி
மாவட்ட ஆட்சியர் collrngp[dot]tnngp[at]nic[dot]in
மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் dro[dot]tnngp[at]nic[dot]in
பிரதான மாவட்ட நீதிபதி pdj[dot]tnngp[at]nic[dot]in
திட்ட அலுவலர் po[dot]tnngp[at]nic[dot]in
கோட்டாட்சியர் , நாகப்பட்டினம் rdongp[dot]tnngp[at]nic[dot]in
கோட்டாட்சியர் , மயிலாடுதுறை rdomli[dot]tnngp[at]nic[dot]in
PERSONAL ASSISTANTS TO COLLECTOR
அலுவலர்  மின்னஞ்சல் முகவரி
தனி உதவியாளர் [General] pag[dot]tnngp[at]nic[dot]in
தனி உதவியாளர் [Panchayat Development] papd[dot]tnngp[at]nic[dot]in
தனி உதவியாளர் [Agriculture] paagri[dot]tnngp[at]nic[dot]in
தனி உதவியாளர்[Small Savings] pass[dot]tnngp[at]nic[dot]in
தனி உதவியாளர் [ Noon Meals Programme] panmp[dot]tnngp[at]nic[dot]in
உதவி இயக்குனர்[Panchayats] adpts[dot]tnngp[at]nic[dot]in
உதவி இயக்குனர் Survey and Land Records] adslr[dot]tnngp[at]nic[dot]in
உதவி இயக்குனர்[statistics] adstat[dot]tnngp[at]nic[dot]in
உதவி இயக்குனர் [Audit] adaudit[dot]tnngp[at]nic[dot]in
உதவி இயக்குனர் [Mines] admines[dot]tnngp[at]nic[dot]in
உதவி இயக்குனர் [Excise] acexcise[dot]tnngp[at]nic[dot]in
தனி உதவியாளர்[Accounts] paaccounts[dot]tnngp[at]nic[dot]in
உதவி இயக்குனர் [Horticulture ] adhort[dot]tnngp[at]nic[dot]in
கூடுதல் தனி உதவியாளர் apa[dot]tnngp[at]nic[dot]in
DISTRICT OFFICERS
அலுவலர்  மின்னஞ்சல் முகவரி
மாவட்ட வழங்கல் அலுவலர் dso[dot]tnngp[at]nic[dot]in
மாவட்ட விளையாட்டு அலுவலர் dspo[dot]tnngp[at]nic[dot]in
மாவட்ட வன அலுவலர் dfo[dot]tnngp[at]nic[dot]in
மாவட்ட சமூகநல அலுவலர் dswo[dot]tnngp[at]nic[dot]in
திட்ட அலுவலர் [ Women Development] powd[dot]tnngp[at]nic[dot]in
மாவட்ட ஆதிதிராவிடநல அலுவலர் dadwo[dot]tnngp[at]nic[dot]in
மாவட்ட மைய நூலகம் dcl[dot]tnngp[at]nic[dot]in
மாவட்ட திட்ட ஊட்டச்சத்து அலுவலர் dpno[dot]tnngp[at]nic[dot]in
மாவட்ட பிற்பட்டோர்நல அலுவலர் dbcwo[dot]tnngp[at]nic[dot]in
சிறப்பு துணை ஆட்சியர் – பொதுமக்கள் குறைதீர்ப்பு செல் sdcpgrc[dot]tnngp[at]nic[dot]in
மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி துறை drdangp[at]nic[dot]in
தேசிய தகவலியல் மையம் ngp[at]tn.nic.in
தேசிய தொழில் மையம் dic[dot]tnngp[at]nic[dot]in
மாவட்ட திட்டமிடல் செல் dpc[dot]tnngp[at]nic[dot]in
தலைமை கல்வி அதிகாரி ceo[dot]tnngp[at]nic[dot]in
மக்கள் தொடர்பு அலுவலர் pro[dot]tnngp[at]nic[dot]in
சுங்க துறை customs[dot]tnngp[at]nic[dot]in
மத்திய எஸ்ஸிஸ் excise[dot]tnngp[at]nic[dot]in
உதவி இயக்குனர் [Health] ddhealth[dot]tnngp[at]nic[dot]in
உதவி இயக்குனர் [Tuberculosis] ddtb[dot]tnngp[at]nic[dot]in
இணை இயக்குனர் [Health] jdhealth[dot]tnngp[at]nic[dot]in
இணை இயக்குனர் [Agriculture] jdagri[dot]tnngp[at]nic[dot]in
இணை இயக்குனர் [Animal Husbandry] jdah[dot]tnngp[at]nic[dot]in
இணை இயக்குனர் [Co-Operatives] jrcs[dot]tnngp[at]nic[dot]in
மாவட்ட பாஸ்போர்ட் அலுவலகம் passport[dot]tnngp[at]nic[dot]in
கருவூல அலுவலர் treasury[dot]tnngp[at]nic[dot]in
நேரு யுவ கேந்திரா nyk[dot]tnngp[at]nic[dot]in
கடற்படை பிரிவினர் navy[dot]tnngp[at]nic[dot]in
NABARD nabard[dot]tnngp[at]nic[dot]in
பதிவாளர் அலுவலகம் regr[dot]tnngp[at]nic[dot]in
நிர்வாக பொறியாளர், வேளாண் பொறியியல் eeagri[dot]tnngp[at]nic[dot]in
TADHCO tahdco[dot]tnngp[at]nic[dot]in
பிராந்திய போக்குவரத்து அலுவலகம் rto[dot]tnngp[at]nic[dot]in
மாவட்ட திட்ட அலுவலர், ICDS tnip[dot]tnngp[at]nic[dot]in
TNCSC tncsc[dot]tnngp[at]nic[dot]in
மாவட்ட ஊனமுற்ற மறுவாழ்வு அலுவலர் ddro[dot]tnngp[at]nic[dot]in
TWAD twad[dot]tnngp[at]nic[dot]in
மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அலுவலகம் emp[dot]tnngp[at]nic[dot]in
சுற்றுலா துறை tourism[dot]tnngp[at]nic[dot]in
நெடுஞ்சாலைகள் divways[dot]tnngp[at]nic[dot]in
தேர்தல் election[dot]tnngp[at]nic[dot]in
ஒருங்கிணைந்த மாவட்ட சுகாதார திட்டம் idsp[dot]tnngp[at]nic[dot]in
துணை இயக்குநர் குடும்ப நலன் ddfw[dot]tnngp[at]nic[dot]in
கூடுதல் இயக்குநர் மீன்வளத்துறை adfish[dot]tnngp[at]nic[dot]in
பிரிவுகள்
அலுவலர் மின்னஞ்சல் முகவரி
A – பிரிவு asection[dot]tnngp[at]nic[dot]in
B – பிரிவு bsection[dot]tnngp[at]nic[dot]in
C – பிரிவு csection[dot]tnngp[at]nic[dot]in
D – பிரிவு dsection[dot]tnngp[at]nic[dot]in
E – பிரிவு esection[dot]tnngp[at]nic[dot]in
F – பிரிவு fsection[dot]tnngp[at]nic[dot]in
G – பிரிவு gsection[dot]tnngp[at]nic[dot]in
H – பிரிவு hsection[dot]tnngp[at]nic[dot]in
I – பிரிவு isection[dot]tnngp[at]nic[dot]in
TALUK OFFICERS
அலுவலர் மின்னஞ்சல் முகவரி
வட்டாட்சியர் அலுவலகம் , நாகப்பட்டினம் tlkngt[dot]tnngp[at]nic[dot]in
வட்டாட்சியர் அலுவலகம் , மயிலாடுதுறை tlkmli[dot]tnngp[at]nic[dot]in
வட்டாட்சியர் அலுவலகம் , தரங்கம்பாடி  tlktpd[dot]tnngp[at]nic[dot]in
வட்டாட்சியர் அலுவலகம் , சீர்காழி tlkskl[dot]tnngp[at]nic[dot]in
வட்டாட்சியர் அலுவலகம் , திருக்குவளை tlktkv[dot]tnngp[at]nic[dot]in
வட்டாட்சியர் அலுவலகம் , கீழ்வேளூர் tlkkvl[dot]tnngp[at]nic[dot]in
வட்டாட்சியர் அலுவலகம் , வேதாரண்யம் tlkvdm[dot]tnngp[at]nic[dot]in
வட்டாட்சியர் அலுவலகம் ,குத்தாலம் tlkklm[dot]tnngp[at]nic[dot]in
வட்ட வழங்கல் அலுவலர் S
அலுவலர் மின்னஞ்சல் முகவரி
வட்ட வழங்கல் அலுவலர் , நாகப்பட்டினம் tsongt[dot]tnngp[at]nic[dot]in
வட்ட வழங்கல் அலுவலர் , மயிலாடுதுறை tsomli[dot]tnngp[at]nic[dot]in
வட்ட வழங்கல் அலுவலர் , தரங்கம்பாடி  tsotpd[dot]tnngp[at]nic[dot]in
வட்ட வழங்கல் அலுவலர் , சீர்காழி tsoskl[dot]tnngp[at]nic[dot]in
வட்ட வழங்கல் அலுவலர் , திருக்குவளை tsotkv[dot]tnngp[at]nic[dot]in
வட்ட வழங்கல் அலுவலர் , கீழ்வேளூர் tsokvl[dot]tnngp[at]nic[dot]in
வட்ட வழங்கல் அலுவலர் , வேதாரண்யம் tsovdm[dot]tnngp[at]nic[dot]in
நகராட்சிகள்
அலுவலர் / OFFICE மின்னஞ்சல் முகவரி
நகராட்சி, நாகப்பட்டினம் nagmpty[dot]tnngp[at]nic[dot]in
நகராட்சி, சீர்காழி sklmpty[dot]tnngp[at]nic[dot]in
நகராட்சி, மயிலாடுதுறை mylmpty[dot]tnngp[at]nic[dot]in
நகராட்சி ,வேதாரண்யம் vdmmpty[dot]tnngp[at]nic[dot]in
ஒன்றிய அலுவலகங்கள்
அலுவலர் மின்னஞ்சல் முகவரி
வட்டார வளர்ச்சி அலுவலகம் ,நாகப்பட்டினம் bdongt[dot]tnngp[at]nic[dot]in
வட்டார வளர்ச்சி அலுவலகம் ,மயிலாடுதுறை bdomli[dot]tnngp[at]nic[dot]in
வட்டார வளர்ச்சி அலுவலகம் ,தலைஞாயர் bdotyr[dot]tnngp[at]nic[dot]in
வட்டார வளர்ச்சி அலுவலகம் ,சீர்காழி bdoskl[dot]tnngp[at]nic[dot]in
வட்டார வளர்ச்சி அலுவலகம் ,கீழையூர் bdoker[dot]tnngp[at]nic[dot]in
வட்டார வளர்ச்சி அலுவலகம் ,கீழ்வேளூர் bdokvl[dot]tnngp[at]nic[dot]in
வட்டார வளர்ச்சி அலுவலகம் ,வேதாரண்யம் bdovdm[dot]tnngp[at]nic[dot]in
வட்டார வளர்ச்சி அலுவலகம் ,திருமருகல் bdotml[dot]tnngp[at]nic[dot]in
வட்டார வளர்ச்சி அலுவலகம் ,குத்தாலம் bdoklm[dot]tnngp[at]nic[dot]in
வட்டார வளர்ச்சி அலுவலகம், செம்பனார்கோவில் bdosbk[dot]tnngp[at]nic[dot]in
வட்டார வளர்ச்சி அலுவலகம், கொள்ளிடம் bdokom[dot]tnngp[at]nic[dot]in
POLICE
அலுவலர் மின்னஞ்சல் முகவரி
மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் spngp.tnpol[at]nic[dot]in
மாவட்ட குற்ற பதிவுப் பணியகம் dcrbngp.tnpol[at]nic[dot]in
துணை மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் , நாகப்பட்டினம் dspngt[dot]tnngp[at]nic[dot]in
துணை மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் ,வேதாரண்யம் dspvdm[dot]tnngp[at]nic[dot]in
துணை மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர், மயிலாடுதுறை dspmyld[dot]tnngp[at]nic[dot]in
துணை மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர், சீர்காழி dspsir[dot]tnngp[at]nic[dot]in
காவல்துறை சிறப்பு பிரிவு sb[dot]tnngp[at]nic[dot]in
டவுன் பஞ்சாயத்துகள்
அலுவலர் மின்னஞ்சல் முகவரி
டவுன் பஞ்சாயத்து ,மணல்மேடு svpmmu[dot]tnngp[at]nic[dot]in
டவுன் பஞ்சாயத்து ,வைத்தீஸ்வரன்கோயில்  svpvwl[dot]tnngp[at]nic[dot]in
டவுன் பஞ்சாயத்து ,தலைஞாயர் svptnr[dot]tnngp[at]nic[dot]in
டவுன் பஞ்சாயத்து ,திட்டச்சேரி svptti[dot]tnngp[at]nic[dot]in
டவுன் பஞ்சாயத்து, கீழ்வேளூர் svpkvl[dot]tnngp[at]nic[dot]in
டவுன் பஞ்சாயத்து ,தரங்கம்பாடி svptpd[dot]tnngp[at]nic[dot]in
டவுன் பஞ்சாயத்து,குத்தாலம் svpklm[dot]tnngp[at]nic[dot]in
டவுன் பஞ்சாயத்து ,வேளாங்கண்ணி svpvli[dot]tnngp[at]nic[dot]in
தேசிய தகவலியல் மையம்
அலுவலர் மின்னஞ்சல் முகவரி
தேசிய தகவலியல் மையம் lnagai[at]nic[dot]in
மாவட்ட தகவலியல் அலுவலர் francis.xavier[at]nic[dot]in
கூடுதல் மாவட்ட தகவலியல் அலுவலர் karu[at]nic[dot]in
மீட்பு மற்றும் நிவாரண அலுவலகம்
அலுவலர் மின்னஞ்சல் முகவரி
மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் [Relief and Rehabilitation] drorr[dot]tnngp[at]nic[dot]in
சிறப்பு துணை ஆட்சியர் [Relief and Rehabilitation] sdcrr[dot]tnngp[at]nic[dot]in
துணை ஆட்சியர் [Relief and Rehabitation] dcrr[dot]tnngp[at]nic[dot]in
துணை ஆட்சியர் [ Land] dcla[dot]tnngp[at]nic[dot]in
DRMP drmp[dot]tnngp[at]nic[dot]in
நிறுவனங்கள்
அலுவலர் மின்னஞ்சல் முகவரி
மாவட்ட அரசாங்க இசை பள்ளி சீர்காழி dgms[dot]tnngp[at]nic[dot]in