மூடு

நகரம் மற்றும் நாடு திட்டமிடல்

மாவட்ட நகரம் மற்றும் நாட்டு திட்ட அலுவலகம்

வ.எண்


முதன்மை திட்ட வரைபடம் மற்றும் அட்டவணை விவரங்கள்
1         நாகப்பட்டினம் உள்ளூர் திட்டமிடல் பகுதி அங்கீகரிக்கப்பட்டது
2         நாகப்பட்டினம் உள்ளூர் திட்டமிடல் பகுதி ஆய்வு ஒப்புதல்
3         நாகப்பட்டினம் உள்ளூர் திட்டமிடல் பகுதி
4         மயிலாடுதுறை உள்ளூர் திட்டமிடல் பகுதி அங்கீகரிக்கப்பட்டது
5         மயிலாடுதுறை உள்ளூர் திட்டமிடல் பகுதி அங்கீகரிக்கப்பட்டது
6         மயிலாடுதுறை உள்ளூர் திட்டமிடல்
 7         சீர்காழி உள்ளூர் திட்டமிடல் பகுதி அங்கீகரிக்கப்பட்டது
8         சீர்காழி உள்ளூர் திட்டமிடல் பகுதி
9         சீர்காழி உள்ளூர் திட்டமிடல்