மூடு

மின்னாளுமை

தகவல் தொடர்பு தொழில்நுட்பத்தை(ICT) பயன்படுத்தி,தகவல் பரிமாற்றம், நடவடிக்கைகள், மற்றும் பல்வேறு தனித்தனியான சேவை முறைமைகள் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டு பொதுமக்களுக்கு அரசு சேவைகள் வழங்கப்படுகிறது.

தேசிய மின்னாளுமை திட்டம் (NeGP)

மின்னனு ஊடகங்கள் வழியாக எல்லா அரசு சேவைகளையும் அளிப்பதற்கான மத்திய அரசின் முன்னெடுப்பாக தேசிய மின்னாளுமை திட்டம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது.

நம் நாட்டில் மின்னாளுமையின் நீண்டகால வளர்ச்சிக்கு தேவையான அடிப்படையையும், உத்வேகத்தையும் தேசிய மின்னாளுமை திட்டம் (2003-2007) வழங்கியது. இந்த திட்டத்தின் மூலம் சரியான நிர்வாகத்தையும், அலுவலக அமைப்பையும் உருவாக்க ,தேவையான கட்டுமானங்களையும் , கொள்கைகளையும் ஏற்படுத்தி, மத்திய, மாநில மற்றும் ஒருங்கிணைந்த சேவை தளங்களில், பல, கொள்கை முனைப்பு திட்டங்களை (Mission Mode Project)நடைமுறைபடுத்தி, மக்கள் மைய ஆட்சி சூழல் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

தேசிய மின்னாளுமை திட்ட பார்வை

பொது மக்களுக்கு அவர்களுடைய வசிப்பிடத்திற்கு அருகாமையிலேயே அனைத்து சேவைகளையும் ஒரே இடத்தில் கிடைக்கூடியதாகவும், மக்களுக்கு எளிமையானதாகவும், வெளிப்படை தன்மையுடையதாகவும், நம்பகத்தன்மையும், திறனுள்ளதாகவும் இருப்பதை உறுதிப்படுத்துதல்.

இ-சேவை

இ-சேவை திட்டத்தில் வழங்கபடும் சேவைகள்
வ.எண். துறை சேவைகள் துறை கட்டணங்கள் சேவை கட்டணம்
1 மின்சார வாரியம் மின் உபயோக கட்டணம் Upto 10001001 – 3000

3001 – 5000

5001 – 10000

10000 க்கு மேல்

1525

40

50

60

2 பொது வினியோகத்திட்டம் புதிய குடும்ப அட்டைகுடும்ப அட்டை திருத்தம்

குடும்ப அட்டை அச்சிட

60 60

30

3 தா. நா.இ.சே தமிழ்நாடு பொறியியல் சேர்க்கை பொது ரூ. 500பி.வ/தா.வ/தா.ப  – ரூ. 250 60
4 தீயணைப்பு துறை தடையின்மை சான்றிதழ் – பல மாடி குடியிருப்பு திட்ட அனுமதிதடையின்மை சான்றிதழ் –குடியிருப்பு திட்ட அனுமதி

பல மாடி குடியிருப்பு-தீ அனுமதி- பதிவு மற்றும் புதுப்பித்தல்

தீ அனுமதி- பதிவு மற்றும் புதுப்பித்தல்

00

0

0

120

120

120

முக்கிய இணைப்புகள் :

பொது சேவை மையங்கள்:

https://edistricts.tn.gov.in:8443/certificates_csc   – மின்னாளுமை மாவட்ட திட்டம்
https://tnesevai.tn.gov.in/ – இ-சேவை திட்டம்
http://urbantamilnilam.tn.gov.in/Urban_CSC – நிலம்-நகர்புறம்
https://edistricts.tn.gov.in/csc_reports/login.jsp – மின்னாளுமை மாவட்ட திட்டம் அறிக்கைகள்

அலுவலர்கள் பயண்பாடு:

https://edistricts.tn.gov.in/revenue/login.jsp – மின்னாளுமை மாவட்ட திட்டம்
https://edistricts.tn.gov.in/revenue_report/login.jsp – மின்னாளுமை மாவட்ட திட்டம் அறிக்கைகள்
http://tamilnilam.tn.gov.in/Revenue/ – தமிழ்நிலம்
http://tnedistrict.tn.gov.in/eda/DepartLogin.xhtml – இ-சேவை திட்டம்
http://tnedistrict.tn.gov.in/eda/reportLogin.xhtml – இ-சேவை திட்டம் அறிக்கைகள்
https://edistricts.tn.gov.in/socialwelfare/login.jsp – சமூக நலத்துறை
http://edistrict.tn.gov.in:8080/socialwelfare_girlchild/login.jsp – சமூக நலத்துறை குழந்தைகள் பாதுகாப்பு