மூடு

தொலைபேசி

TELEPHONE DIRECTORY

COLLECTORATE
NAME OF THE OFFICE/OFFICER OFFICE RESIDENCE MOBILE
மாவட்ட ஆட்சியரகம் 252500
மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் 252700 247800
247400
9942184000
மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் 253050 248300
248371
9445000921
மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் [நிவாரண மற்றும் மறுவாழ்வு] 250525
250695
9443227033
9443021178
வருவாய் கோட்டாட்சியர், Nagapatttinam 248833 9445000461
9443108791
வருவாய் கோட்டாட்சியர், Mayiladuthurai 222033 222044 9445000462
திட்ட இயக்குநர் [DRDA] 253080 9443195600
பொலிஸ் கண்காணிப்பாளர் 242888 248777 9445008800
தனிப்பட்ட உதவியாளர் [பொது] 253048 4366-223097 9442476111
தனிப்பட்ட உதவியாளர் [கணக்குகள்] 252500-205
கூடுதல் தனிப்பட்ட உதவியாளர் (நில) 252500 4366-223097 9442476111
திட்ட அலுவலர் [மகளிர் மேம்பாடு] 253061 4364-228833 9445034154
தனிப்பட்ட உதவியாளர் [நூன் உணவு திட்டம்] 252500 9443394536
தனிப்பட்ட உதவி [பஞ்சாயத்துகள் அபிவிருத்தி] 253049 9345418958
தனிப்பட்ட உதவியாளர் [சிறிய சேமிப்பு] 9345418958
மாவட்டம் வழங்கல் அலுவலர் 252500 9445000303
District Social WelfareOfficer 4366-224280 9443434089
District Adi Draividar Welfare Officer 252500 9842928791
District Backward Class Welfare Officer 252500 9442602121
Special Deputy Collector [Distribution of Colour TV]
ELCOT, [Colour TV] Chennai 9444580624
Assistant Commisionar [Excise] 253086
Project Officer[Integrated Child Development Programs] 253062 9443434089
Special Deputy collector [Social Security Schemes] 251301 9442558675
Special Deputy collector [Relief and Rehablitation] 251992 4366-263156
Dupty District Revenue Officer 253041 9345778404
94422 91680
Special Deputy collector [Land Administration] 251872 4368-263355 9443227244
Special Thasildar [Relief and Rehabilitation] Tsunami 252500
Special Thasildar [Land Administration] Tsunami, Mayiladuthurai 4364-229285 9894553494
Special Thasildar [Land Administration] Tsunami 252500 9442265752
Personal Assistant [Agriculture] 252500 9994159179
National Informatics Center 253046 251563
248175
9994264290
9443007991
Assistant Director [Survey] 252500 9786494282
Assistant Director[Audit] 9345418958
Superintendent[Survey & Settlement] 252500 9444959253
Head Sirasthar [General] 252500 240378 9443541153
Head Sirasthar [Magisterial] 252500
253085
4365-248335 9443492038
Deputy Tehsidar [Reception] 252500 9443784999
General Manager, District Industries Centre 241193 9443015522
Public Relations Officer 253040 248095 9443348905
9445104554
Assistant Public Relations Officer 253040 9486311440
Assistant Public Relations Officer 98403 41033
Joint Registrar [Cooperative Societies] 253056
253089
4362-231238 9443007463
Chief Educational Officer 243354 9443765226
District Eductaional Officer, Nagapattinam 224616 9345248616
Municipal Commr., Nagapattinam 248753
248055
242554
242686
9443158821
Municipal Health Officer 248061 9842461869
Municipal Engineer 248409 9443249946
Divisional Engineer, Highways 224360
Divisional Engineer [Rural Roads] 248094 9442478732
District Manager, TASMAC, Nagapattinam 4365-2462123 9443442684
Inspection Cell Officer, Tanjavur. 4362 – 230121 9442991753

REVENUE DEPARTMENT
SECTION NAME OFFICE RESIDENCE MOBILE
A-Section 4365-240378 9443541153
B-Section 4365-225503 9942056254
C-Section 253085 9245108757
9443492038
D-Section 248541 9443512903
E-Section 4364 – 252150
F-Section 9442135601
G and I Sections 4365-248850 9443593285
H-Section 9443447442
9865426387
District Supply Officer 4364-283445 9443475567
9443785578
Assistant Commissioner [Excise] 248434 92452 28152
District Adi Dravitar Welfare Officer 252500
250900
9443677766 [PP]
District Backward Class welfare Officer 252500 94422 90381
District Backward Class welfare Officer [Minority] 252500 9487215672
Colour TV 252500 9486770170
Assistant Director [Ex-serviceman] 252500 9865540852
Personal Assistant[Small Savings] 9442213819
Project Director [District Rural Development Agency] 253051
253071
9443710839
Personal Assistant[Panchayats Development] 253051
253071
98406 70202
Telephone Operator 252500 93456 68344
93456 68345
Record 252500 94438 72704
99435 06335
Assistant public Relations Officer 94425 80369
Thasildar [Election] 253047
253027
93454 48319
Flying Squad 94434 14804
REVENUE DIVISIONAL OFFICES
NAME OF THE OFFICER OFFICE RESIDENCE MOBILE
Revenue Divisional Officer, Nagapattinam. 248833 248440 94450 00461
Personal Assistant to Revenue Divisional Officer 248833 94422 08681
Head Assistant
Revenue Divisional Officer, Mayiladuthurai 222033 222044 94450 00462
Personal Assistant to Revenue Divisional Officer 222033 94429 32440
Head Clerk 222033 99439 39428
TALUK OFFICES
NAME OF THE OFFICER OFFICE RESIDENCE MOBILE
NAGAPATTINAM [4365]
Nagapattinam 242456 94450 00616
Thasildar [Social Security Schemes] 94864 26600
Head Quarters Deputy Thasildar 4365 – 248235 94435 26514
Zonal Deputy Thasildar 94450 31253
Election Deputy Thasildar 94425 46450
Taluk Supply Officer 4364 – 288740 94450 00304
ST, Tamilnadu Road Sector Project 94424 52586
Revenue Inspector, Kangalanchery 94450 32115
Revenue Inspector, Southpoigainallur 94450 32114
Revenue Inspector, Thirukannapuram 94450 32116
Revenue Inspector, Thirumarugal 4365 – 247502 94450 32117
Revenue Inspector, Nagapattinam 94450 32113
TDS 94439 21136
KILVELUR [4366]
Kilvelur 275493 94450 00618
Tehsildar [ Social Security Schemes] 97866 36095
Head Quarters Deputy Thasildar
Zonal Deputy Thasildar 94450 31255
Election Deputy Thasildar 94863 03225
Taluk Supply Officer 4366 -275179 94450 00306
Revenue Inspector, Kilvelur 94450 32121
Revenue Inspector, Thevur 94450 32122
Revenue Inspector, Velankanni 4365 – 249398 94450 32124
Revenue Inspector, Keelaiyur 94450 32123
Taluk Deputy Inspector[Survey] 94422 81582
Taluk Sub, Inspr. of Survey 94864 21397
Sub Inspector of Survey 94863 31399
Firka Surveyor Keelaiyur 4369- 278464
Firka Surveyor Kilvelur 98433 99355
Sub Inspector of survey, Kilvelur 97885 17136
Sub Inspector of survey Kilvelur 94425 23828
Sub Inspector of survey, Kilvelur 99433 53357
Sub Inspector of survey, Kilvelur 99433 59003
Sub Inspector of survey, Kilvelur 94435 20783
THIRUKUVALAI [4366]
Thirukuvalai 245450
245494 FAX
94450 00619
Tehsildar [ Social Security Schemes] 94438 85209
Assistant Thasildar 245450 [4368]-291535 98945 56898
Zonal Deputy Thasildar 94450 31256
Election Deputy Thasildar 97510 02466
Taluk Supply Officer 94422 51685
Revenue Inspector, Thirukkuvalai 94450 32125
Revenue Inspector, Neermulai 94450 32126
Revenue Inspector, Valivalam 94450 32127
Head Surveyor 94867 41782
Taluk Deputy Surveyor 94430 07441
Senior Foreman 94425 60538
Field Surveyor 93603 10227
Land Surveyor 98433 88330
VEDARANYAM [4369]
Vedaranyam 250456
251921 FAX
4369 – 250457 94450 00617
Assistant Thasildar 98439 51922
Thasildar [Social Security Schemes] 99433 58920
Zonal Deputy Thasildar 94450 31254
Election Deputy Thasildar 98437 79290
Taluk Supply Officer 94450 00305
Revenue Inspector, Vedaranyam 94450 32118
Revenue Inspector, Thagattur 94450 32119
Revenue Inspector, KaRevenue Inspectorapattinam 94450 32120
Revenue Inspector, Thalainayar 97889 90187
MAYILADUTHURAI [4364]
Mayiladuturai 222456
220809 FAX
4364 – 223120 94450 00620
Tehsildar [Social Security Schemes] 94433 96359
Assistant Thasildar 97863 70671
Zonal Deputy Thasildar
Zonal Deputy Thasildar – I 4364 – 229036 94450 31257
Election Deputy Thasildar – II 94450 31258
DEO 4364 – 222456 97864 24881
ST [Adi Drawidar Welfare] 94425 41954
Special Tehsildar [Civil Supply] 94433 48117
94434 21961
Personal Assistant to Revenue Divisional Officer 222033 94429 32440
Head Clerk 4364 – 225833
Superindent [Land Records] 223054 4364 – 243239
Deputy Tehsildar [Land Records]
Revenue Inspector, Mayiladuturai 94450 32128
Revenue Inspector, Manganallur 4364 – 289758 94450 32132
Revenue Inspector, Manalmedu 4364 – 254669 94450 32129
Revenue Inspector, Pattavarthy 4364 – 243431 94450 32130
Revenue Inspector, Kuttalam 4364 – 227368 94450 32131
Revenue Inspector, Palayur 4364 – 224802 94450 32133
Revenue Inspector, Revenue Court 4364 – 242896 94439 57389
Revenue Inspector, [Land Records] 223054 94435 12903
Revenue Inspector, ADW 240502 4364 – 243239 94421 43239
Revenue Inspector, DEO 4364 – 242998 94422 42998
Revenue Inspector, DEO 4364 – 240884 93603 59835
Revenue Inspector, DEO 222456
SIRKAZHI [4364]
Sirkali 270527
271687 FAX
270324 94450 00622
Tehsildar [ Social Security Schemes] 94437 85785
Head Quarters Deputy Thasildar 4364 – 272065 94422 15203
Zonal Deputy Thasildar – I 4364 – 251085 9445031260
Zonal Deputy Thasildar – II 94450 31261
Election Deputy Thasildar 4364 – 240409 94421 40468
ST [Adi Drawidar Welfare] 94425 41954
Taluk Supply Officer 94450 00309
Revenue Inspector, Sirkali 271981 94450 32 138
Revenue Inspector, Vaitheeswarankoil 94450 32140
Revenue Inspector, Puthur 94450 32141
Revenue Inspector, Madhanam 94450 32142
Revenue Inspector, Thiruvengadu 4364 – 271981 94450 32139
Revenue Inspector, ADW
THARANGAMPADI [4364]
Tarangambadi 289439
289988 FAX
4364 – 289463 94450 00621
Tehsildar [ Social Security Schemes] 4364 – 288373 98409 11516
Head Quarters Deputy Thasildar 4364 – 252953 99440 39002
Zonal Deputy Thasildar 94450 31259
Election Deputy Thasildar 94867 17919
Taluk Supply Officer 94450 00308
Revenue Inspector, Thiruvilayattam 94450 32136
Revenue Inspector, Sembanarkoil 94450 32135
Revenue Inspector, Melaiyur 4364-282155 94450 32137
Revenue Inspector, Thillaiyadi 94450 32134
KUTTALAM [4364]
The Tehsildar 230666
FAX 230667
4364 -221150 94450 00621
Tehsildar [ Social Security Schemes] 94867 17919
Head Quarters Deputy Thasildar 99439 39429
Zonal Deputy Thasildar 99439 39429
Election Deputy Thasildar 94870 34410
Taluk Supply Officer 89034 24198
Revenue Inspector, Managanallur 94880 15091
Revenue Inspector, Kuttalam 94450 32131
Revenue Inspector, Palaiyur 94450 32133
94429 32450
DEVELOPMENT
NAME OF THE OFFICER OFFICE RESIDENCE MOBILE
Administrative Staff
Project Director [DRDA] 253080
253051
253010
253071
246021 9443195600
9443015556
Former Project officer 94421 04447
Assistant Project Officer [R] 253051
253071
4364 – 264104 94421 64106
Assistant Project Officer [EAS] 253051
253071
97880 36163
Assistant Project Officer [I] 253051
253071
94861 67004
Superintendent [A] 253051
253071
94421 72171
Superintendent [b] 253051
253071
94437 10839
Superintendent [NREG] 253051
253071
98406 70202
Assistant[NREGA] 94434 85676
PC to Project Officer[District Rural Development Agencies] 253051
253071
Computer Operator 253051
253071
98423 78007
Enginerring Staff
Excutive Enginer [RD] 253051
253071
04549-282582 98650 84767
Assistant Executive Engineer PMGSY 253051
253071
94430 92994
Junior Drafting Officer 253051
253071
99657 42661
Assistant Executive Engineer Nagapattinam 94434 84679
Assistant Executive Engineer Mayiladuthurai 94420 04000
Assistant Executive Engineer Rural Water Supply 99439 58872
Assistant Engineer Rural Water Supply Nagapattinam 94861 58085
Assistant Engineer Rural Water Supply Mayiladuthurai 94438 64933
Junior Drafting Officer Nagapattinam
Junior Drafting Officer Mayiladuthurai 97867 94332
Dist. Co-ordinator [TSC] 253051
253071
4365-200393 94423 98058
DSMS 242277 99436 68747
Block Development Officer IFAD 98944 09631
Kattida Mayam 256034 94439 84622
MAHALIR THITTAM
NAME OF THE OFFICER OFFICE RESIDENCE MOBILE
PO [MT] 253061 94450 00619
Assistant Project Officer [Admn. and Acct.] 253061 94439 49813
Assistant Project Officer [Marketing] 253061 4368- 291535 98422 20409
Assistant Project Officer [Training] 253061 94436 92267
Superintendent 253061 94430 07441
Accountant 253061 94435 26614
Deputy Project Manager 248010 94425 84885
Assistant Project Manager Capacity building 248010 94439 33580
Assistant Project Manager, for Business 248010 94450 32127
Assistant Project Manager, Livelihood and Marketing 248010 94867 41782
Assistant Project Manager Monitor Revenue Inspector Learning 248010 94430 07441
Assistant Project Manager Social Safe Guard 248010 98424 78373
Assistant Project Manager Village Fund 248010 94423 03849
Accountant 248010 98659 40825
Accountant 93446 55834
Deputy Project Manager TANSACS 94434 85676
PANCHAYATS DEVELOPMENT
NAME OF THE OFFICER OFFICE RESIDENCE MOBILE
PA [PD] 251452 93454 18958
HS [PD] 253049 4365-263897 94435 26448
Deputy. Block Development Officer. [Exe] 253049 98437 79290
Deputy. Block Development Officer. [Exe] -2 94450 00305
D.E.E. 94450 32118
AD Panchayat 253055 94434 87309
Deputy. Block Development Officer 253055 99426 36514
Addl. Pt. Offr. 253055 94439 84537
Divl. E.O. [Pts.] 253055 4364-223120 94434 92204
E.O. [Accts.] 253055 94422 47039
Assistant 253055 97864 45347
Assistant 253055 97873 51860
Rural Welfare Officer
WATER SUPPLY
NAME OF THE OFFICER OFFICE RESIDENCE MOBILE
Assitant Excutive Engineer 253055 99439 58872
AE [PPM],Nagapattinam 98424 30148
94861 58085
AE [PPM], Myi. 94438 46647
SMALL SAVINGS
NAME OF THE OFFICER OFFICE RESIDENCE MOBILE
PA Small Savings 253057 9443632793
Block Development Officer [Small Savings] 253057 94422 83518
Field Officer [Small Savings] 253057
PA Noon Meal 252500 94433 94536
Ex. PA[NMP] 94433 29647
DRMP [Early Warning System] Field worker 98656 37426
UNDP
AD AUDIT
NAME OF THE OFFICER OFFICE RESIDENCE MOBILE
AD [Audit] 253094 4364-254669 93454 18958
Deputy. Block Development Officer / Hd. Asst. 253094 4364-243431 98425 85378
EO Accts. 253094

VALARKALVI IYAKKAM
NAME OF THE OFFICER OFFICE RESIDENCE MOBILE
Dist. Project Co-ordinator 250824 99766 06322
Asst./Acct. 250824
Computer Operator 250824
MUNICIPALITIES
NAME OF THE OFFICER OFFICE RESIDENCE MOBILE
Nagapattinam 4365-248055
Mayiladuthurai 4364-222555
Sirkali 4364-270566
TOWN PANCHAYATS
NAME OF THE OFFICER OFFICE RESIDENCE MOBILE
Velanganni 4365-263448
Keelvelur 4366-275436
Vedaranyam 4369-250452
Talanayar 4369-234458
Manelmedu 4364-254762
Kutthalam 4364-234096
Vaithesvarankoil 4364-279320
Thittachery 4366-234408
Tarangampadi 4364-289843

DISTRICT LEVEL OFFICERS
NAME OF THE OFFICER OFFICE RESIDENCE MOBILE
District Secretary 224946
Assistant Commissioner [ Hindu Religious and Charitable Endowments ] 242432
General Manager District Industries Centre 241193
District Library Officer 224745
District Sports Officer 253059
District Registrar 242366
District Manager [Tamil Nadu Adi Dravida Housing Corporation] 220301
Senior Regional Manager Tamil Nadu Civil Supplies Corporation 242057
242056
Joint Director [Animal Husbandry] 248350
Regional Transport Officer 224177

AGRICULTURE
NAME OF THE OFFICER OFFICE RESIDENCE MOBILE
JointDirector Nagapattinam 4365-242351
AssistantDirector,Mayiladuthurai 4364 – 223029
Assistant Director Sirkali 4364 – 270294
Assistant Director Thirukuvali 4366 – 245206
Assistant Director Vedaranyam 4369 – 250103

AGRICULTURE ENGINEERING AGRO
NAME OF THE OFFICER OFFICE RESIDENCE MOBILE
Executive Engineer Nagapattinam 4365-243179
Junior Engineer Nagapattinam 4365-225046
Divisional Manager Agro Nagapattinam 4365-241046
ANIMAL HUSBANDARY
NAME OF THE OFFICER OFFICE RESIDENCE MOBILE
Joint Director Nagapattinam 4365-248350
Assistant Director Mayiladuturai 4364-224082

CIVIL SUPPLIES
NAME OF THE OFFICER OFFICE RESIDENCE MOBILE
Senior Regional Manager,Nagapattinam 4365-242057 4365-242056
Senior Regional Manager Office Nagapattinam 4365-242060
Sub Regional Manager Nagapattinam 4365-242059
Sub Regional Manager Mayiladutura 4364-222146
Manager Quality Control 4365-242872
Manager Administration 4365-242872
GODOWNS
NAME OF THE OFFICER OFFICE RESIDENCE MOBILE
Nagapattinam 4365-242954
Kilvellur 4366-275360
Thirukuvali 4366-245215
Vedaranyam 4369-250217
Sannanallur 4366-230515
Malliyam 4364-234227
Akkur 4364-280590
Sirkali 4364-270347
MODERN RICE MILL
NAME OF THE OFFICER OFFICE RESIDENCE MOBILE
Sannanallur 4366-214945
Akkur 4364-280457
Errukkur-1 4364-270469
Errukkur-2 4364-270167

EDUCATION DEPARTMENT
NAME OF THE OFFICER OFFICE RESIDENCE MOBILE
Chief Educational officer 4365-243354
District EducationalOfficer, Nagapattinam 4365-224616
District Educational Officer Mayiladuturai 4364-223714
District Elementary Educational Officer Nagapattinam 4365-224101
Superindent 4365-248038
District Institue Of Educational and Training Centre Kurukkathi 4366-276029
Assistant Educational Officer Nagapattinam 4365-225991
Assistant Educational OfficerKilvellur 4366-276101
Assistant Educational Officer Keelayur 4365-265165
Assistant Educational Officer Thirumarugal 4366-270751
Assistant Educational Officer Vedaranyam 4369-252858
Assistant Educational Officer Talanayar 4369-234250
Assistant Educational Officer Mayiladuturai 4364-228397
Assistant Educational Officer Kuttalam 4364-230439
Assistant Educational Officer Sembanarkoil 4364-283541
Assistant Educational Officer Sirkali 4364-274456
Assistant Educational Officer Kollidam 4364-278354
SCHOOLS
NAME OF THE OFFICER OFFICE RESIDENCE MOBILE
ADJNursery school 4365-247882
Chinmaya Vidyalaya 4365-248040
CSI Middle School 4365-225096
CSI Higher Secondary School 4365-242789
Natarajan Thamayanthy Higher Secondary School 4365-248416
National Higher Secondary School 4365-242479
Modern Matriculation Higher Secondary School 4365-248245
Nehuru Matriculation Higher Secondary School 4365-242810
ST.Antony Higher Secondary School 4365-224282
EGSP Matriculation School 4365-225536
Cresent Higher Secondary School Nagore 4365-250640
Gowthiya Higher Secondary School Nagore 4365-250196
National Higher Secondary School Nagore 4365-250127
National Higher secondary School Mayiladuthurai 4364-223272
DBTR Higher Secondary School Mayiladuthurai 4364-
Narayanaswamy Muncipal Higher Secondary School Mayiladuthurai 4364-227183
INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTES
NAME OF THE OFFICER OFFICE RESIDENCE MOBILE
Government ITI Nagapattinam 4365-250162
Prime ITI Kilvellur 4366-275020
National ITI Porayar 4364-289879
ARCV ITI Mayilduthurai 4364-224081
POLYTECHNICS
NAME OF THE OFFICER OFFICE RESIDENCE MOBILE
ADJ Women Polytechnic, Nagapattinam 4365-248161
VDP Polytechnic 4365-250167
AVC Polytechnic Mayiladuthurai 4364-222202
COLLEGES
NAME OF THE OFFICER OFFICE RESIDENCE MOBILE
ADM College Nagapattinam 4365-248118
GSP Engg College Nagapattinam 4365-251112
GSP Arts College Nagapattinam 4365-225113
GSP Pharmacy College Nagapattinam 4365-251968
AVC Engg College Mayiladuthurai 4364-222264
AVC Arts College Mayiladuthurai 4364-240404
Ganambiga Arts College Mayiladuthurai 4364-223392
TBML College Porayar 4364-289426
COOPERATIVE
NAME OF THE OFFICER OFFICE RESIDENCE MOBILE
Joint Registrar 4365-253056
Deputy Registrar [Circle] 4365-253089
Deputy Registrar [Public Distribution System]
Superintendent 4365-224426
Deputy Registrar Mayiladuthurai 4364-224302
NPSCS NAGAPATTINAM 4365-240432
MCWS MAYILADUTHURAI 4364-223260
CO-OP MILK SOCIETY 4364-224202
MCWS MAYILADUTHURAI 4364-223178

COMMERCIAL TAX
NAME OF THE OFFICER OFFICE RESIDENCE MOBILE
AssistantCommissioner 4365-235221
Additional Assistant Commercial Tax Officer 4365-242465
CUSTOMS
NAME OF THE OFFICER OFFICE RESIDENCE MOBILE
AssistantCommissioner,Nagapattinam 4365-242716
INCOME TAX
NAME OF THE OFFICER OFFICE RESIDENCE MOBILE
Income Tax Officer, Nagapattinam 4365-224274
LIGHT HOUSE
NAME OF THE OFFICER OFFICE RESIDENCE MOBILE
Assistant Engineer Nagapattinam 4365-242536
Assistant Engineer Kodiakarai 4369-272415
NAVY
NAME OF THE OFFICER OFFICE RESIDENCE MOBILE
Officer In Charge Nagapattinam 4365-242534
Officer In Charge Kodiakkarai 4369-272433
Officer In Charge Thopputhurai 4369-250390
NATIONAL INFORMATICS CENTRE
NAME OF THE OFFICER OFFICE RESIDENCE MOBILE
District Informatics Officer 4365-253046 4365-251563 9994264290
Additional District Informatics Officer 4365-253046 9443007991
POSTAL
NAME OF THE OFFICER OFFICE RESIDENCE MOBILE
Superintendent Nagapattinam 4365-242066
Head Post Office Nagapattinam 4365-242022
TV
NAME OF THE OFFICER OFFICE RESIDENCE MOBILE
Assistant Engineer T.V.Relay Station Sikkal 4365-245693

TAMIL NADU ELECTRICITY BOARD
NAME OF THE OFFICER OFFICE RESIDENCE MOBILE
Supperintendent Engineer Nagapattinam 4365-224878
P A to SE 4365-224461
Executive Engineer General 4365-224403
Executive Engineer [Operation and Maintenance] 4365-242323
Public Relation Officer 4365-224472
Power supply 4365-224213
Assistant Executive Engineer [General] 4365-224472
Junior Engineer [Operation and Maintenance],Nagapattinam 4365-224510
Junior Engineer [Operation and Maintenance] Velipalayam 4365-222444
Junior Engineer [Operation and Maintenance ] Nagore. 4365-250169
Executive Engineer Operation and Maintenance Maqyiladuthurai 4364-223096
Executive Engineer [Operation and Maintenance]Sirkali 4364-270448
Executive Engineer Vedaranyam 4369-261712
SUBSTATIONS
NAME OF THE OFFICER OFFICE RESIDENCE MOBILE
Nagapattinam 4365-242213
Thirukkuvalai 4366-245485
Vaimedu 4369-240444
Vedaranyam 4369-261712
Mayiladuthurai 4364-223218
Kuttalam 4364-234264
Kadalangudi 4364-230764
Kidarankondam 4364-228447
Porayar 4364-289878
Arasur 4364-270554
Achalpuram 4364-277799
Manalmedu 4364-254421
FISHERIES
NAME OF THE OFFICER OFFICE RESIDENCE MOBILE
Joint Director 4365-247721
Assistant Director 4365-247992
Assistant Director [Acquaculture] 4365-247992
FOREST
NAME OF THE OFFICER OFFICE RESIDENCE MOBILE
Wild Life Warden 4365-253091
Superintendent [Forest Ranger] 4365-272424

FIRE SERVICE
NAME OF THE OFFICER OFFICE RESIDENCE MOBILE
Nagapattinam 101
Kilvellur 4366-275371
Vedaranyam 4369-253085
Velanganni 4365-263854
Mayiladuthurai 4364-222101
Kuttalam 4364-234101
Poombuhar 4364-260500
Tharangambadi 4364-289410
Sirkali 4364-270101

GUEST HOUSE
NAME OF THE OFFICER OFFICE RESIDENCE MOBILE
Circuit House 4365-242418
Project House 4365-242306
Chennai Petroleum Corporation Limited Guest House Panangudi 4365-256417
Kodiakarai [PoonaraIllam] 4369-272424
Cauvery Illam [Mayiladuthurai] 4364-241996
Travelers Bungla Sirkali 4364-270336
Inspection Bungala Poombuhar 4364-260437

HEALTH AND FAMILY WELFARE
NAME OF THE OFFICER OFFICE RESIDENCE MOBILE
Joint Director 4365-242379
Deputy Director Health 4365-248394
Deputy Director Medical 4365-
Deputy Director [TB] 4365- 240210
Deputy Director [Leprosy] 4365-240017
Indian Medical Association, Nagapattinam 4365-242952
Indian Medical Association, Mayiladuthurai 4365-222331

HOSPITALS
NAME OF THE OFFICER OFFICE RESIDENCE MOBILE
Government Hospital Nagapattinam 4365-242459
Nagai Hospitals 4365-224115
Anbu Clinic 4365-221408
Pentagan Hospital 4365-224515
ADV;Diagnostic centre 4365-224655
Dr Rakini s Clinic 4365-242121
Ansari Hospital 4365-224349
Dr Sangamithra Clinic 4365-242241
Veeraraghvan Clinic 4365-242140
Government Hospital Mayiladuthurai 4364-242459
Venkateswara Hospital 4364-242325
Srinivasa Hospital 4364-242952
Dr Ramesh Dental Hospital 4364-242993

HIGHWAYS
NAME OF THE OFFICER OFFICE RESIDENCE MOBILE
Divisional Engineer Nagapattinam 4365-224360
Assistant Divisional Engineer Nagapattinam 4365-224360
Assistant Divisional Engineer Mayiladuthurai 4364-222277
Assistant Divisional Engineer Sirkali 4364-270336
Assistant Engineer Vedaranyam 4369-250455

METEOROLOGY
NAME OF THE OFFICER OFFICE RESIDENCE MOBILE
Meteorology Nagapattinam 4365-253087
JUDICAL
NAME OF THE OFFICER OFFICE RESIDENCE MOBILE
District Judge 4365-242089
Chief Judicial Magistrate 4365-242868
Sub Judge 4365-248533
Assistant Public Prosecutors 4365-242239
Government Pleader 4365-241408

OIL COMPANIES
NAME OF THE OFFICER OFFICE RESIDENCE MOBILE
General Manager [Chennai Petroleum Corporation Limited] 4365-256402
Commercial Manager Personal Accounts 4365-256403
Commercial Manager [Project] 4365-256407
Commercial Manager [TS and MM] 4365-256404
Security 4365-256416
OIL AND NATURAL GAS COMMISSION
NAME OF THE OFFICER OFFICE RESIDENCE MOBILE
General Manager 4365-238890
Deputy General Manager [Personal Accounts] 4365-238095
Public Relation Officer 4365-238824
INDIAN BHARATH PETROLEUM [IBP]
NAME OF THE OFFICER OFFICE RESIDENCE MOBILE
Security 4365-256513
Terminal Manager 4365-256261
Guest House 4365-256260
Indian Oil Corporation 4365-256378 4365-256001
GAS AUTHORITY OF INDIA [GAIL]
NAME OF THE OFFICER OFFICE RESIDENCE MOBILE
Chief Manager 4365-242601 4365-225462
Duputy Manager 4365-242610
Kiran Silicate [DCW] Vedaranyam 4369-274435
Chemplast Vedaranyam 4369-250228

PRESS
NAME OF THE OFFICER OFFICE RESIDENCE MOBILE
Public Relation Officer 4365253040
Dinakaran 4365-224052
Dinamalar 4365-242420
Dinathanthi 4365-250135
Dinamani 4365-248999
Hindu 4365-225007
Indian Express 4365-289481
Makkal Kural 4365-224251
Namadhu MGR 4365-263543
Malai malar 4365-221097
Jaya Tv, Mayiladuthurai 4364-221442
Raj TV 4365-250135
Sun TV 4365-248925

PUBLIC WORKS DEPARTMENT
NAME OF THE OFFICER OFFICE RESIDENCE MOBILE
Executive Engineer Mayiladuthurai 4364-225904
Assistant Executive Engineer Mayiladuthurai 4364-229599
Sub Divisional Officer Nagapattinam [Vennar] 4365-220082
Junior Engineer Talanayar 4369-234528
Sub Divisonal Officer Sirkali 4364-272952
BUILDINGS
NAME OF THE OFFICER OFFICE RESIDENCE MOBILE
Sub Divisional Officer [Maintenance] 4365-248801
Executive Engineer Nagapattinam 4365-220366
Sub Divisional Officer [Construction] 4365-
Sub Divisional Officer Mayiladuthurai 4364-225904
ELECTRICAL
NAME OF THE OFFICER OFFICE RESIDENCE MOBILE
Junior Engineer Nagapattinam 4365-242459

POLLUTION CONTROL
NAME OF THE OFFICER OFFICE RESIDENCE MOBILE
Assistant Executive Engineer Nagapattinam 4365-221832
Assistant Engineer Mayiladuthurai 4364-243428

TELECOM DEPARTMENT
NAME OF THE OFFICER OFFICE RESIDENCE MOBILE
Trunk Booking 180
Trunk Enquiry 181
Mainentance 198
Direct Enquiry 197
Phonograme 242185
Telephone Service Centre 242200
Divisional Engineer Nagapattinam 225600
Sub Divisional Officer Telephones Nagapattinam 225700
Junior Engineer Telephones Nagapattinam 4365-220500
Divisional Engineer Mayiladuthurai 4364-224900
Sub Divisional Officer Mayiladuthurai 4364-222600
Sub Divisional Officer Sirkali 4364-270700

TOURISM
NAME OF THE OFFICER OFFICE RESIDENCE MOBILE
Tourist Officer Poombuhar 4364-260439

STATE EXPRESS TRANSPORT CORPORATION
NAME OF THE OFFICER OFFICE RESIDENCE MOBILE
Branch Manager 4365-247825
Bus Stand 4365-242455
Bus stand Velanganni 4365-263467
SOUTHERN RAILWAY
NAME OF THE OFFICER OFFICE RESIDENCE MOBILE
Control Room 431-2418992
Divisional Regional Manager 431-2411204
Nagapattinam 4365-242131
Thiruvarur 4366-222131
Thanjavur 4362-230131
Trichirapalli 431-2461362
Nagore 4365-250161
Mayiladuthurai 4364-222131
TRAIN TRAVEL AGENCIES
NAME OF THE OFFICER OFFICE RESIDENCE MOBILE
Nagore Dargah 4365-250190
Velanganni Church 4365-263516
Thirunellar Temple 4364-222530
Karaikkal 4368-222976
TRAVEL AGENCIES
NAME OF THE OFFICER OFFICE RESIDENCE MOBILE
Universal, Nagai 4365-242049
Kartheepan, Nagai 4365-221442
K.P.N.Travels, Nagai 4365-264545
P.R.N.Travels, Nagai 4365-241307
Anand Travels, Velanganni 4365-263866
Ajit Travels Velanganni 4365-264288
Paris Travels, Karaikkal 4368-232667
TAMILNADU WATERSUPPLY AND DRAINAGE BOARD
NAME OF THE OFFICER OFFICE RESIDENCE MOBILE
Executive Engineer Nagapattinam 4365-224759
4365-224920
TANSI
NAME OF THE OFFICER OFFICE RESIDENCE MOBILE
Works Manager Mayiladuthurai 4364-223201

INDIAN BANK
NAME OF THE OFFICER OFFICE RESIDENCE MOBILE
Nagapattinam 4365-242204
Kilvellore 4366-276600
Kallimedu 4369-276424
Nagore 4365-250109
Trangambadi 4364-289448
Mayiladuthurai 4364-223210
Koranadu [Mayiladuthurai] 4364-223217
Nakkambadi 435-2450109-
Sirkali 4364-270521
Kollidam 4364-277427
Thenpathi 4364-270518
Thittacheri 4366-234229
Vedaranyam 4369-250248
Voimedu 4369-270427
INDIAN OVERSEAS BANK
NAME OF THE OFFICER OFFICE RESIDENCE MOBILE
Akkur 4364-280433
Ilanthangudi 4364-212247
Kangalanchery 4366-277426
Kilinur 4364-257423
Manalmedu 4364-254424
Mayiladuthurai 4364-223212
Mayiladuthurai Junction 4364-222912
Nagore 4364-250165
Punganore 4364-279447
Sikkal 4365-245424
Therilandur 4364-237401
Ayyakkaranpulam 4362-274449
Ennangudi 4366-236541
Kaveripoonpattinam 4364-260421
Kuthalam 4364-234226
Nagapattinam 4365-242378
Nidur 4364-250262
Sangaranpandal 4364-295434
Sirkali 4364-270565
Thirukkalacheri 4364-292457
Thirumullaivasal 4364-264426
Thopputhurai 4369-250212
Vaithesvarankoil 4364-270427
Thiruvavaduthurai 4364-232243
Vadakarai 4364-286032
Velanganni 4365-263422
Vilundamavadi 4366-268429
Velipalayam Extension 4365-
CANARA BANK
NAME OF THE OFFICER OFFICE RESIDENCE MOBILE
Mayiladuthurai 4364-222108
Manganallur 4364-253436
Keelayur 4365-282521
Vedaranyam 4369-250245
Kariyapattinam 4369-248426
Kathripulam 4369-278445
Valivalam 4366-247249
Thjevur 4366-275445
CITY UNION BANK
NAME OF THE OFFICER OFFICE RESIDENCE MOBILE
Nagapattinam 4365-242852
Thirupoondi 4365-265423
Thirumarugal 4366-270433
Porayar 4364-289431
Mayiladuthurai 4364-222156
Kutthalam 4364-234024
ICICI BANK
NAME OF THE OFFICER OFFICE RESIDENCE MOBILE
Nagapattinam 4365-242729
Mayiladuthurai 4364-243294
Kollidam 4364-277423
KARUR VYSYA BANK
NAME OF THE OFFICER OFFICE RESIDENCE MOBILE
Nagapattinam 4365-242441
Neermulai 4369-230431
LAKSHMI VILAS BANK
NAME OF THE OFFICER OFFICE RESIDENCE MOBILE
Nagapattinam 4365-242356
Mayiladuthurai 4364-223296
PUNJAB NATIONAL BANK
NAME OF THE OFFICER OFFICE RESIDENCE MOBILE
Nagapattinam 4365-240743
Puthur 4364-277470
Sembian Mahadevei 4366-279254
Mayiladuthurai 4364-223203
Sirkali 4364-270244
STATE BANK OF INDIA
NAME OF THE OFFICER OFFICE RESIDENCE MOBILE
Nagapattinam 4365-242793 242272
Koothur 4366-275541
Thirukkuvalai 4366-245466
Mayiladuthurai 4364-224436
Sirkali 4364-270508
Thiruvengadu 4364-256442
Putdupattinam 4364-268429
TAMILNADU MERCANDILE BANK
NAME OF THE OFFICER OFFICE RESIDENCE MOBILE
Nagapattinam 4365-242749
Mayiladuthurai 4364-225559
OTHER BANKS
NAME OF THE OFFICER OFFICE RESIDENCE MOBILE
UCO Bank Nagapattinam 4365-242332
Sindicate bank 4365-248065
South Indian Bank 4365-242419
Central Co-operative Bank 4365-242385
Kumbakonam Co-Operative Central Bank 4365-224185
Co-Operative Urban Bank Nagapattinam 4365-223349
Co-Operative Urban Bank Mayiladuthurai 4364-220722

POLICE DEPARTMENT
NAME OF THE OFFICER OFFICE RESIDENCE MOBILE
Superintendent Of Police Nagapattinam 4265-242332
Superintendent Of Police Office 4365-242666
Special. Branch 4365-242999
Special Branch Crime Investigation Division Inspector 4365-242193
Radio Station 4365-242367
Control Room 4365-242100
Food Cell 4365-272344
Additional Superintendent Of Police [Prohibition and Exercise] 4365-242011
Additional Superintendent Of Police [Crime Branch] 4365-243024
Deputy Superident of Police, Nagapattinam 4365-248922
Deputy Superident of Police, Vedaranyam 4369-250402
Deputy Superident of Police, Mayiladuturai 4364-224450
Deputy Superident of Police, Sirkali 4364-270900
Deputy Superintendent Of Police [Provision and Exercise] 4364-223309
Deputy superintendent of Police [Armed Reserve] 4365-247837
Deputy Superintendent Of Police Anti Dowry 4365-242539
Deputy Superintendent Of Police [Vigilance] 4365-245460
Deputy Superintendent Of Police [Coastal] 4365-242077
POLICE STATIONS
NAME OF THE OFFICER OFFICE RESIDENCE MOBILE
Nagore 4365-250100
Nagai Town 4365-242450
Velanganni 4365-263100
Velepalayam 4365-242268
Women Nagapattinam 4365-1091
Kilvelur 4366-275450
Valivalam 4366-247229
Thirukkuvalai 4366-245480
Keelaiyur 4365-265475
Vaimedu 4369-270450
Vedaranyam 4369-250450
Talanayar 4369-
Thittachery 4366-234100
Porayar 4364-289425
Sembanarkoil 4364-282427
Kuthalam 4364-234100
Palaiyur 435-269100
Perambur 4364-257425
Sirkali 4364-270100
Poombuhar 4364-260442
Pudupattinam 4364-268452
Sembanarkoil 4364-282427
Manalmedu 4364-252426
Kollidam 4364-277425
RAJIV GANDHI CENTER FOR AQUA CULTURE
NAME OF THE OFFICER OFFICE RESIDENCE MOBILE
Rajiv Gandhi Center for Aqua culture 4364 – 264502