மூடு

தமி்ழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாடு வாரியம்

தமி்ழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாடு வாரியம்
துறையி்ன் பெயர் – தமி்ழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாடு வாரியம்
பதவி – மாவட்ட சுற்றுச்சூழல் பொறியாளர்
தொலைபேசி எண் – 0451 – 2461868

மாவட்ட சுற்றுச்சுழல் திட்டம் தயாரித்தல் குழு கூட்ட நடவடிக்கை
மாவட்ட சுற்றுச்சுழல் திட்டம் தயாரித்தல் குழு கூட்ட நடவடிக்கை உறுப்பினர்கள்