மூடு

மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம்

துறை வாரியாக அடைவை தேடுக

வடிகட்டி

மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம்
பெயர் பதவி மின்னஞ்சல் Mobile No Landline No Fax No முகவரி
துணை இயக்குனர்(சுரங்கம்) 9787704890 04365-251136
மாவட்ட வழங்கல் மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு அலுவலர் dso[dot]tnngp[at]nic[dot]in 9445000303 04365-252500
மாவட்ட ஆட்சித் தலைவரின் நேர்முக உதவியாளர் (பொது) pag[dot]tnngp[at]nic[dot]in 04365-253048
உதவி இயக்குநர்( நிலஅளவு துறை) adsur[dot]tnngp[at]nic[dot]in 04365-253022
உதவி ஆணையர் (கலால்) acexcise[dot]tnngp[at]nic[dot]in 04365-253086
தனித்துணை ஆட்சியர், (சமூக பாதுகாப்புத் திடடம் – ச.பா.தி) தனித்துணை ஆட்சியர், (சமூக பாதுகாப்புத் திடடம் - ச.பா.தி) sdcgdp[dot]tnngp[at]nic[dot]in 9445461742 04365-251301
மாவட்ட சமூகநல அலுவலர் 9443434089 04365-252500
மாவட்ட ஆதி திராவிட நல அலுவலர் dadwo[dot]tnngp[at]nic[dot]in 9842928791 04365-250900
மாவட்ட சிறுபான்மையினர் நல அலுவலர் dbcwo[dot]tnngp[at]nic[dot]in 9442602121 04365-251562