மூடு

நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் நாகை சங்கமம் “கலைகளின் சங்கமம்” கவின்மிகு கலை நிகழ்ச்சிகள் புதிய கடற்கரை சாலையில் இன்று நடைபெற்றது மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்கள் கலந்து கொண்டார்27-11-2022

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 21/12/2022

நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் நாகை சங்கமம் "கலைகளின் சங்கமம்" கவின்மிகு கலை நிகழ்ச்சிகள் புதிய கடற்கரை சாலையில் இன்று நடைபெற்றது மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்கள் கலந்து கொண்டார்

நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் நாகை சங்கமம் "கலைகளின் சங்கமம்" கவின்மிகு கலை நிகழ்ச்சிகள் புதிய கடற்கரை சாலையில் இன்று நடைபெற்றது மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்கள் கலந்து கொண்டார்

நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் நாகை சங்கமம் "கலைகளின் சங்கமம்" கவின்மிகு கலை நிகழ்ச்சிகள் புதிய கடற்கரை சாலையில் இன்று நடைபெற்றது மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்கள் கலந்து கொண்டார்