வாக்குப்பதிவு மைய அலுவலர்களுக்கு தேர்தல் பயிற்சி – 07.04.2019

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 08/04/2019
வாக்குப்பதிவு மைய அலுவலர்களுக்கு தேர்தல் பயிற்சி – 07.04.2019

வாக்குப்பதிவு மைய அலுவலர்களுக்கு தேர்தல் பயிற்சி – 07.04.2019
Election Training for Polling Officer“>