மூடு

மீனவர்களுக்கு தேர்தல் விழிப்புணர்வு துண்டு பிரசுரங்கள்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 05/03/2021
– 04.03.2021

மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர் அவர்கள், மீனவர்களுக்கு தேர்தல் விழிப்புணர்வு துண்டு பிரசுரங்கள் 04.03.2021 அன்று வழங்கினார்(PDF 71KB)

4.3.2021 AWARENESS