மூடு

சர் ஐசக் நியூட்டன் பொறியியல் கல்லூரியில் குறு சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் துறையின் மாவட்ட தொழில் மையம் சார்பில் நடைபெற்ற மாவட்ட அளவிலான விழிப்புணர்வு முகாமினை ஆட்சி தலைவர் அவர்கள் தொடங்கி வைத்து உரையாற்றி முகாமில் பயனளிகளுக்கு வங்கி கடன் ஒப்பளிப்பு ஆணையினை வழங்கினார்-24-11-2022

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 21/12/2022

சர் ஐசக் நியூட்டன் பொறியியல் கல்லூரியில் குறு சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் துறையின் மாவட்ட தொழில் மையம் சார்பில் நடைபெற்ற மாவட்ட அளவிலான விழிப்புணர்வு முகாமினை ஆட்சி தலைவர் அவர்கள் தொடங்கி வைத்து உரையாற்றி முகாமில் பயனளிகளுக்கு வங்கி கடன் ஒப்பளிப்பு ஆணையினை வழங்கினார்

சர் ஐசக் நியூட்டன் பொறியியல் கல்லூரியில் குறு சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் துறையின் மாவட்ட தொழில் மையம் சார்பில் நடைபெற்ற மாவட்ட அளவிலான விழிப்புணர்வு முகாமினை ஆட்சி தலைவர் அவர்கள் தொடங்கி வைத்து உரையாற்றி முகாமில் பயனளிகளுக்கு வங்கி கடன் ஒப்பளிப்பு ஆணையினை வழங்கினார்