மூடு

எந்த பதவியில் யார்

எந்த பதவியில் யார்

District Administration
Name        Designation Email Phone
Dr.S.Suresh Kumar I.A.S., District Collector collrngp[at]nic[dot]in 9444176000
Thiru Deshmuk Sekar Sanjay IPS Superintendent of Police spngp.tnpol[at]nic[dot]in 9445008800
Thiru V.Murugesan
District Revenue Officer,                   Nagapattinam
dro[dot]tnngp[at]nic[dot]in 9445000921
Thiru S.Sankar
Project Director, DRDA drdangp[at]nic[dot]in  9443195600